หนูอินทร์ . ส. . “การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดนครพนม”. 2024. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, น. 35-43, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268137.