ศรีหามี จ. . . “ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักโดยใช้ตาราง 9 ช่องต่อความรู้ พฤติกรรมการออกกำลังกาย และน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านแคน ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด”. 2023. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 280-6, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267815.