รัชโพธิ์ น. . “การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 247-55, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267670.