จันทคัต ไ. . “ผลของโปรแกรมเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนต่อการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อ ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอทุ่งเขาหลวง”. 2023. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 235-46, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267666.