จินดาพรรณ บ. . . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2023, น. 102-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267060.