ขุราษี ล. . ., และ ตรีทศ ท. . “ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเมืองสรวง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2023, น. 21-31, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/266484.