พูนวศิน ธ. ., และ อาภรณ์รัตน์ เ. . “การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 126-3, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/265616.