ปากวิเศษ ว. “การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมวัณโรค สำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านในเครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2023, น. 114-25, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/265042.