พิมพ์เรือง ล. . “ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับการแกว่งแขนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้และมีโรคร่วม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 91-103, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/264429.