วิมลวรรณ ธ. . “โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด”. 2023. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 18-25, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/263655.