คงบุญ ช. . “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 139-4, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/263297.