โสดาภักดิ์ ช. . “รูปแบบในการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาในผู้สูงอายุ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 52-65, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/262270.