เสาะใส ท. . “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความตระหนัก การรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค เบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 132-4, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/260593.