วรโคตร อ. . “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ปี 2564”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2022, น. 98-110, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/260082.