สารัตน์ ด. ., พิมพ์ดี ป. ., ศรีมาดี ด. ., อาจนนลา ป. ., และ ไชยรัตน์ ฐ. . “การพัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 108-23, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/258310.