จตุเทน ว. . . “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 72-83, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/258143.