สายรัตน์ ม. . . ., ทิพมณี ป. . ., บุญคงที่ จ. . ., มูลพิศูจน์ ว. . ., และ พลสุวรรณ น. . . “ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายและการบริโภคอาหาร ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 99-109, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/254230.