เกตุเกลี้ยง ฐ. . “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 59-70, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253885.