เกณฑ์สาคู ส. . . “ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด”. 2020. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 80-88, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253701.