นิ่มสอาด บ. . . “การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น”. 2020. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 173-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253700.