นามไพร เ. . “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด”. 2020. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 63-70, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253689.