ใจธรรม ป. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้”. 2020. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 31-39, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253672.