นิลผาย ก. . “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างเครื่อง Accu-Check Instant กับเครื่อง Sysmex BX 4000 ห้องปฏิบัติการ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง”. 2020. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 9-20, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253666.