ศรชัยเลิศสกุล พ. . . “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการทำงานสมองที่มีต่อสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, น. 206-15, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253651.