ตั้งภักดี ศ. ., และ อังคณิตย์ ม. . “การประเมินผลสัมฤทธิ์งานบริการให้การปรึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST”. 2020. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 146-61, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253608.