สีหาบัว น. . “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองร่วมกับมีภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, น. 69-78, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253561.