พัฒนวิบูลย์ ศ. . ., และ พัฒนวิบูลย์ ศ. . . “ผลการจัดท่าเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, น. 63-68, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253559.