กิริยะ ส. . . “กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม โดยใช้วงจรคุณภาพของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 25-40, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253315.