สารกุล ก. “ผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มสุขตามแนวคิดการเสริมพลังอำนาจที่มีต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 149-62, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252520.