วงค์พิมล บ., สุทธิประภา พ., วโรรส ว. ., และ เพิ่มพูล จ. “รูปแบบการมอบหมายงานพยาบาล หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 135-42, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252518.