รุจิชยากูร ส. “ผลของโปรแกรมการสอนที่มีต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 91-97, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252508.