ลัพธวรรณ ศ. “บทเรียนการดำเนินงานเยี่ยมบ้านของจังหวัดปัตตานี”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 83-90, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252507.