[1]
ถามาโยค อ. ., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ในชุมชน: กรณีศึกษา เปรียบเทียบ 2 ราย ”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 387–406, มี.ค. 2024.