[1]
บุตรศรีรักษ์ ส. ., ภิบาลศิลป์ ท. ., และ กุมภวา ธ., “ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับระบบบริการการแเพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 360–372, มี.ค. 2024.