[1]
วิเศษปัสสา ล. . ., “ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการจัดการตนเองต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรังในโรงพยาบาลอาจสามารถ”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 308–321, มี.ค. 2024.