[1]
ทัพโพธิ์ ส., เหมวัฒน์ ร. . ., และ แนบโนนสูง ว. . ., “การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบเฉพาะโรคที่สำคัญ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 287–298, มี.ค. 2024.