[1]
แข็งแรง ม. ., “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลปทุมรัตต์”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 262–274, มี.ค. 2024.