[1]
เกตุวร บ. . ., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 176–185, มี.ค. 2024.