[1]
นุชิต ย. ., “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อทักษะความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพนทอง ”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 150–161, มี.ค. 2024.