[1]
กระเดา ก., “ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 126–138, มี.ค. 2024.