[1]
คำอาจ ย. . ., “การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเพื่อพัฒนาเด็กอัจฉริยะ โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 113–125, มี.ค. 2024.