[1]
พันธภิบาล อ. ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพต่อสุขภาพช่องปากในโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 101–112, มี.ค. 2024.