[1]
นิลพันธุ์ พ. . ., ทิดจันทึก อ. ., สายเชื้อ จ. ., และ ตันนุกูล ภ. ., “ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ร่วมกับการใช้สื่อเพลงต่อความเข้มแข็งทางจิตใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 15–24, ก.พ. 2024.