[1]
นามชู ป. ., “การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือดและช็อกจากการติดเชื้อ ที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลัน: กรณีศึกษา 2 ราย”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 586–602, ก.พ. 2024.