[1]
หนองพล ธ. ., “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโดยการมีส่วนร่วม ของทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 576–585, ก.พ. 2024.