[1]
ธนบดีวิวัฒ ฐ. . และ ไชยรงศรี ร., “การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 498–512, ก.พ. 2024.