[1]
ไชยวงค์ อ. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลตติยภูมิ”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 481–497, ก.พ. 2024.