[1]
วิชิต อ. . ., “การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง: กรณีศึกษา 2 ราย”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 400–409, ก.พ. 2024.