[1]
นิลสุ พ., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมและมีภาวะแทรกซ้อนทางไตและหัวใจ: พหุกรณีศึกษา”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 353–361, ม.ค. 2024.