[1]
อาชาสันติสุข . ก. . ., “รูปแบบการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 298–312, ก.พ. 2024.